วันที่ 13 ธันวาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท และมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 98 เครื่อง มูลค่า 1,323,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ